Shuey rebounds from tough start

Date: 4/24/2010 12:52:23 PM

Shuey rebounds from tough start

Return-to-Grandview Speedway